DutchFrenchGermanItalySpainPortugalBelgiumUSA

Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Showlight B.V.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

In het hierna volgende wordt onder Showlight B.V. verstaan de door Showlight B.V. gedreven onderneming(en), kantoorhoudende te Beuningen althans kantoorhoudende op de locaties zoals deze blijken uit de inschrijving van Showlight B.V. in het handelsregister.

Onder “wederpartij” of “huurder” wordt in het navolgende verstaan, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Showlight B.V. een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met Showlight B.V. in onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst, daaronder begrepen het doen van een aanbieding door Showlight B.V..

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Showlight B.V. en wederpartijen of huurders en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zulks schriftelijk door de directie van Showlight B.V. is bevestigd.

Onder goederen worden in de algemene voorwaarden verstaan zowel hard- als software, en voorts al hetgeen dat met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Showlight B.V. voorwerp van overeenkomsten kan zijn.

Indien wederpartij algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Showlight B.V. niet geaccepteerd.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen worden vrijblijvend uitgebracht en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen die niet ondertekend zijn door een bestuurder van Showlight B.V. dan wel door een hiervoor geautoriseerde medewerker van Showlight B.V. kunnen door de wederpartij nimmer rechten worden ontleent.

Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.

In aanbiedingen van Showlight B.V. is het uitgangspunt dat alle goederen in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Showlight B.V. te worden opgegeven. In dat geval zal in de aanbieding expliciet vermeld worden of en in hoeverre daarmee rekening is gehouden.

Showlight B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 OVEREENKOMST

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Showlight B.V. eerst tot stand, nadat Showlight B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd. De aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toegezonden door personeel van Showlight B.V. binden Showlight B.V. slechts indien deze door Showlight B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Showlight B.V. is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Showlight B.V. is eveneens gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren de wederpartij tot betaling van een door Showlight B.V. vast te stellen voorschot te verplichten.

Artikel 4 PRIJZEN

Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding- c.q. orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten, belastingen en andere overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten; gebaseerd op levering “af het bedrijf van Showlight B.V.” exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen, en rechten; exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering; vermeld in Nederlandse valuta, maar eventuele koerswijziging worden doorberekend.

Showlight B.V. is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen, indien een of meer van de in het vorige lid genoemde prijsfactoren een verhoging ondergaan na de datum van aanbieding.

Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen, is Showlight B.V. bevoegd om boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen de kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan redelijker wijze voor Showlight B.V. was te voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke gewerkt moet worden of die gevolg zijn van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden buiten schuld van Showlight B.V..

Artikel 5 LEVERTIJD EN LEVERING

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de goederen voor de wederpartij ter beschikking zullen zijn of, indien werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht.

De opgave van levertijden geschiedt steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Showlight B.V. en de betaling, indien en voorzover deze bij het verstrekken van de opdracht moet geschieden, al dan niet bij wijze van voorschot, is verricht dan wel de overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 4 verlangde zekerheid.

Showlight B.V. zal de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Showlight B.V. niet tot enige schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden c.q. de afname te weigeren.

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering “af bedrijf/magazijn van Showlight B.V.”.

Levering in gedeelten (deelleveranties) is toegestaan.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In het geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der goederen, zullen door Showlight B.V. opslagkosten worden berekend.

Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking vormen geen grond voor de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te annuleren, dan wel gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden aan Showlight B.V. kenbaar te worden gemaakt.

Indien ook werkzaamheden buiten onze onderneming zijn overeengekomen dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van Showlight B.V. en voor het aanvoeren van materialen. Voorts is de wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van het werk belemmeren of vertragen.

Showlight B.V. is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemer) in te schakelen.

Artikel 6 VERHUUR

Deze Algemene (verhuur)voorwaarden zijn ook van toepassing op en maken deel uit van huurovereenkomsten, tenzij in deze overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is bepaald.

Onder “wederpartij” in de Algemene Voorwaarden wordt mede verstaan “de huurder”.

Onder “huurder” wordt in dit artikel verstaan een (rechts-) persoon die apparatuur van Showlight B.V. huurt voor een bepaalde tijd.

Onder “apparatuur” wordt in dit artikel verstaan alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio, video- en belichtingstechniek en eventuele overige goederen die Showlight B.V. voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabeling, etc.

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur op een goede manier behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. De huurder zal te allen tijde aan een door Showlight B.V. gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen, of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.

De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren of in bruikleen geven.

Schade aan, diefstal en verduistering van de gehuurde apparatuur is voor rekening van de huurder.

Een huurdag is in de regel vierentwintig (24) uur, doch Showlight B.V. kan zijn apparatuur eerder terug verlangen met opgaaf van goede reden.

Verlenging na de laatste huurdag van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na uitdrukkelijke goedkeuring van Showlight B.V..

De huurder dient zich strikt aan de afgesproken huurperiode te houden. Door het enkele feit van niet-teruggave en aflevering op de afgesproken einddatum om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan de apparatuur is de huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Showlight B.V. aan Showlight B.V. een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van de apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%. De huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.

De huurder dient zich ervan te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt geleverd. Showlight B.V. gaat er vanuit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.

De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door Showlight B.V. gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen dient de huurder de huurprijs voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen en wel door telefonische of elektronische overboeking op de bankrekening van Showlight B.V. en wel zodanig dat bijschrijving plaatsgevonden heeft voor of bij aanvang van de huurperiode. Showlight B.V. is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en houdt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde apparatuur.

Showlight B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van de schade aan goederen en/of personen bij het werken met de apparatuur.

Artikel 7 AANSRAKELIJKHEID

Behoudens de algemene rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Showlight B.V. niet gehouden tot enige schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel aan wederpartij als aan derden.

Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. verhuurde goederen door of namens de wederpartij en/of het leveren van diensten aan of ten behoeve van de wederpartij, is Showlight B.V. gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of schade is ontstaan ten gevolge van fabricageen/of samenstellingfouten, dan wel door andere oorzaken, daaronder begrepen fouten van de door Showlight B.V. te werk gesteld of ter beschikking gesteld personeel.

Showlight B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

Aansprakelijkheid voor verhuurde zaken van showlight aan derden, zijn tijdens verhuur, ter behandeling, bewerking of montage voor de aansprakelijkheid van derden wanneer deze dit onder zich heeft voor zowel zaak- als letselschade.

Aansprakelijkheid voor gevolgschade (hoegenaamd ook) is uitgesloten.

Artikel 8 OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Showlight B.V. het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Showlight B.V. daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder overmacht wordt te dezen verstaan, elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Showlight B.V. kan worden verlangd. In elk geval word onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorzien technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Showlight B.V. c.q. bij diens leveranciers en wanprestatie door leveranciers van Showlight B.V..

Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Showlight B.V. gemaakte kosten.

Indien Showlight B.V. bij een situatie van overmacht al gedeeltelijke aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Showlight B.V. gerechtigd de reeds verrichte prestatie te factureren en is de wederpartij gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 9 EIGENDOMSRECHT

Door Showlight B.V. geleverde goederen blijven eigendom van Showlight B.V. tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens Showlight B.V. verschuldigd is, hieronder tevens begrepen toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten.

Ingeval van be- of verwerking van door Showlight B.V. geleverde goederen bij wederpartij verkrijgt Showlight B.V., tot het moment van betaling, van al hetgeen de wederpartij aan Showlight B.V. verschuldigd is een medeeigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en wel voor de waarde van de door Showlight B.V. oorspronkelijke geleverde goederen.

In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 aanvraag surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatelenstelling, overlijden, of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft Showlight B.V. het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het geleverde doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd haar recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade.

Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor het risico van de goederen vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Showlight B.V. medewerking te verlenen aan het vestigen van een (bezitloos) pandrecht op de in het tweede lid van dit artikel bedoelde zaken na bewerking, zulks tot zekerheid van nakoming van het door wederpartij aan Showlight B.V. verschuldigde terzake de verkoop van de in dat lid bedoelde zaken, dan wel uit welke hoofde ook.

Artikel 10 BETALING

Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt. Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet-tijdige betaling te gelden, voor zover niet anders overeengekomen.

Bij verzuim van tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden.

Ten laste van de wederpartij komen voorts in geval van niet-tijdige betaling alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit verband worden de door de wederpartij te betalen buitenrechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 45,–. Voorts is de wederpartij verschuldigd de wettelijke rente over de vermelde buitenrechtelijke kosten.

Artikel 11 ADVIEZEN/GEGEVENS

Adviezen worden door Showlight B.V. naar beste kennis van zaken gegeven. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen.

Advies van Showlight B.V. kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 12 RECLAMES

Alle reclames betrekking hebbend op geleverde goederen c.q. werkzaamheden, dienen binnen acht (8) dagen na deze (af)levering aan Showlight B.V. schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Onder (af)levering wordt eveneens verstaan de situatie, zoals bedoeld in artikel 5. lid 7, in welk geval de wederpartij door Showlight B.V. zich niet op verschoonbare termijnoverschrijding kan beroepen.

Indien de reclame door Showlight B.V. gegrond wordt bevonden, is Showlight B.V. uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken worden overhandigd, terstond aan Showlight B.V. kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over de facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Showlight B.V. te worden ingediend.

Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen, respectievelijk de verrichte werkzaamheden, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Showlight B.V..

Artikel 13 GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING

In geval de wederpartij een met Showlight B.V. gesloten overeenkomst niet nakomt, heeft Showlight B.V. het recht nakoming dan wel, ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. In dit artikel wordt onder niet-nakoming verstaan het niet afnemen van verkochte zaken of geleverde diensten en het niet in huur aannemen van zaken, ook wel genoemd annulering door de wederpartij/huurder van een tot stand gekomen overeenkomst.

Indien Showlight B.V. een annulering van de overeenkomst door de wederpartij accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van Showlight B.V. op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefse gemaakte kosten ook is te rekenen de gederfde winst.

De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel niet-afnemen van door haar gekochte goederen op het moment dat deze door Showlight B.V. aan haar ter beschikking zijn gesteld. Het bepaalde in artikel 5 lid 7 is van toepassing.

De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel niet-afnemen van door haar opgedragen diensten op de daarvoor overeengekomen datum. Onder het niet-afnemen van diensten wordt tevens verstaan het niet aan Showlight B.V. te beschikking stellen van de nodige faciliteiten teneinde de aan haar opgedragen diensten te kunnen uitvoeren, alsmede het niet toelaten van Showlight B.V. tot de terreinen en/of ruimtes waarin de overeengekomen dienst door Showlight B.V. overeenkomstig de opdracht zou moeten worden verleend.

De huurder zal in verzuim zijn door het niet in ontvangst nemen van de verhuurde zaken op de daarvoor overeengekomen datum. Onder het niet in ontvangst nemen, bedoeld in de vorige volzin, wordt tevens verstaan het niet aan Showlight B.V. ter beschikking stellen van de nodige faciliteiten teneinde de aan de huurder verhuurde zaken op verantwoorde wijze te kunnen (doen) gebruiken, alsmede het niet toestaan van Showlight B.V. tot de terreinen en/of ruimtes waarin de verhuurde zaken overeenkomstig de overeenkomst zouden moeten worden gebruikt.

De schadevergoeding door de wederpartij of huurder in geval van niet-nakoming aan Showlight B.V. verschuldigd wordt door partijen vastgesteld op tenminste 25% van de contractsom (dat is de totale koopsom, huurprijs en/of met de opdracht gemoeide som), zulke onverminderd het recht van Showlight B.V. op vergoeding van haar werkelijke schade, indien deze meer bedraagt.

In het geval sprake is van verhuur, dienstverlening en/of uitvoering van een opdracht gelden in afwijking van lid 6 van dit artikel andere percentages als vastgestelde schadevergoeding. Bij annulering meer dan 30 dagen voor de geplande datum van huur, dienstverlening of uitvoering van een opdracht wordt de schadevergoeding door partijen vastgesteld op 25% van de in lid 6 bedoelde contractsom; bij annulering 30 dagen of korter voor het evenement, maar langer dan 7 dagen daarvoor bedraagt het percentage 50% en bij annulering 7 dagen of korter voor het evenement bedraagt de schadevergoeding 100% van de contractsom. In alle gevallen geldt ook hier dat Showlight B.V. het recht houdt op vergoeding van haar werkelijke schade, indien deze meer bedraagt.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15 GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voorvloeien uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Beuningen, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toelaat

Artikel 16 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWARDEN

Showlight B.V. heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Beuningen, juni 2010

DutchFrenchGermanItalySpainPortugalBelgiumUSA
Open chat
Hallo, waarmee kunnen we je helpen>